การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีพันธกิจหลักหนึ่ง คือ การพัฒนา ประยุกต์ และให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม โดยผ่านในรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบแลกเปลี่ยน และระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากมีการบริหารจัดการให้เป็นสารสนเทศสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนได้รับความรู้หรือเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะสามารถกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกจนกระทั่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนได้
ข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ตามผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจรวบรวมจัดประเภทและทำการ วิเคราะห์
ต่อยอดข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ภาคีเครือข่ายประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น
 • มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์
 • มีการพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
 • ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • งานวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้จึงได้วิเคราะห์และจัดเตรียมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีและสำคัญๆ ไว้ดังนี้

 • ๑. พัฒนาระบบงานบนมือถือ (Mobile application) เพื่อให้สามารรถเข้าถึงข้อมูลองความรู้ของกรมฯ ได้อย่างสะดวก ง่าย ทุกที่และทุกเวลา
 • ๒. พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีการใช้ข้อมูลในเชิงรุก
 • ๓. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลต้นแบบของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
 • ๔. พัฒนาระบบรับสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. หรือเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นบนมือถือแบบ offline
 • ๕. พัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ
 • ๖. พัฒนาฐานข้อมูล Match Maker และกำหนดตัวชี้วัดด้านจำนวนความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้น
 • ๗. ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื่อให้รองรับการใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น ข้อมูลขยะในพื้นที่ การลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆ ของกรมฯ เป็นต้น
 • ๘. ปรับปรุงระบบรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้รายงานเหตุการณ์ที่กระทบกับสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟไหม้ป่า หมอกควัน โคลนถล่ม เป็นต้น
 • ๙. พัฒนาฐานข้อมูลช่วยในจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลน้ำ อากาศ ดิน และเสียง
 • ๑๐. พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนด้านสื่งแวดล้อมต่างๆ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP Digital Plan)

ความเป็นมาของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP Digital Plan) ฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ ให้สอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) รวมทั้งเสริมแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยให้สอดรับกับการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกรมฯ อีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 • สามารถรองรับและตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561
 • มีการบริหารจัดการข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
 • มีการบริหารจัดการสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานระบบ รวมทั้งมีการบริหารจัดการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ สามารถรองรับความต้องในการใช้บริการของเจ้าหน้าที่และประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทรัพยากรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับกับแผนแม่บทการบริหารจัดการข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแผนแม่บทการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2562 ที่นี่

ดาวน์โหลดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP Digital Plan) ที่นี่